ЗА ПРОЕКТА

Контекст

Сериозното влошаване на образователните различия и повишаването на процента на ранно отпадащите от училище, причинено от covid-19 пандемията, изисква приемане на по-холистичен подход към приобщаващото образование. Обучението по изкуства, когато се позовава на теоретично базирани стратегии, отнасящи се до силните страни и потребностите на широк кръг ученици, може ефективно да подкрепи една по-приобщаваща училищна култура, насърчавайки по същото време благосъстоянието и развиването на трите групи умения на 21 век:

  • Умения за учене и иновации
  • Умения по дигитална грамотност
  • Кариерни и житейски умения

InCrea+ отговаря на тези потребности чрез предоставяне на материали и обучение за учители по приобщаващи образователни методи, използващи изкуство. Фокусът ще бъде върху ученици на възраст между 11 и 16 години и особено внимание ще бъде обърнато на дейности, които стимулират креативността, критичното мислене, мултикултурния диалог и много други умения в приобщаваща среда, подходяща за ученици със специални образователни умения (СОП), различен произход и нисък социо-икономически статус.

 

Име на проекта: Приобщаваща креативност чрез образователно изкуство(InCrea+)

Програма: Еразъм+ – Сътрудничество за иновации, КА227 – Партньорства за креативност

Период на проекта: 01/03/2021-28/02/2023

Референтен номер на проекта: 2020-1-LT01-KA227-SCH-094736

 

Skip to content