APIE PROJEKTĄ

Kontekstas

Švietimo sistemoje vis labiau auganti nelygybė pasiekė kritinį mastą ir dėl COVID-19 pandemijos protrūkio dar labiau išaugus ugdytinių iškritimo iš švietimo sistemos skaičiams, atsirado poreikis suformuoti  holistinį požiūrį į įtraukųjį ugdymą. Menų ugdymas, teoriškai pasiremiantis strategijomis, kuriomis siekiama atsižvelgti į didelės mokinių įvairovės stiprybes bei poreikius, gali teikti efektyvią pagalbą  įtraukiajai mokyklos kultūrai, kelti mokinių gerovę bei plėtoti tris XXI amžiaus gebėjimų rinkinius:

  • Mokymosi bei inovacijų gebėjimus
  • Skaitmeninio raštingumo gebėjimus
  • Karjeros bei gyvenimo gebėjimus

InCrea+ projektas siekia atsižvelgti į šiuos poreikius, suteikti mokytojams medžiagos ir mokymą, susijusį su įtraukiųjų metodų diegimo per meną veiklomis. Projekte akcentuojamas darbas su 11–16 metų mokiniais, o ypatingas dėmesys bus skiriamas įtvirtinti veikloms, kurios gali padėti stimuliuoti kūrybingumą, kritinį mąstymą, tarpkultūrinį dialogą bei daugelį kitų įgūdžių įtraukiojoje aplinkoje, tinkamoje mokiniams, pasižymintiems specialiaisiais edukaciniais poreikiais, įvairios kilmės bei sudėtingos socioekonominės padėties mokiniams.

 

Projekto pavadinimas: Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)

Programa: Erasmus+ – Bendradarbiavimas siekiant inovacijos, KA227 – Partnerystės siekiant kūrybingumo

Projekto laikotarpis: 01/03/2021-28/02/2023

Projekto numeris: 2020-1-LT01-KA227-SCH-094736

 

Skip to content